1. ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด
2. นายพิชิต ป่ามะไพร และครอบครัว
3. นายสิทธิชัย ทาเทพ
4. นายสมิง วงค์เข็มมา
5. นายอนุชา นามวงษา และครอบครัว
6. นางสาวสุกัญญา เครือกล้วย
7. นางสาวพิมลพรรณ โนวะ
8. เด็กชายเตชิต จันทฤทธิ์
9. นายเทียนชัย จันทฤทธิ์
10. นายชัยเนตร เนื่องดัด
11. นายสมหมาย พรมพิทักษ์ และครอบครัว
12. นายนิรันดร์ ผิวขม และครอบครัว
13. นายสายยัน โพธิ์อุลัย และครอบครัว
14. นางสาวปณิดา ปัทมาลี และครอบครัว
15. นายธีรพล ขุนสันเทียะและครอบครัว
16. คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเทศบาลเมืองปางมะค่า
17. นางรัตนา ทองบุญ
18. นางไข่มุก ศรีหะไกรและครอบครัว
19. นายวิสูตร พ่วงมี
20. นางสาววิณิตา ชมภูเทพา
21. นายอภิชิต จันภักดี
22. นางสาวเสาวนิตย์ ทุลันไธสง
23. นางสาวพรพรรณ ใจคะจัด และครอบครัว
24. ผู้คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนาอาน
25. คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอาน
26. นางสาวเพ็ญนภา ใจใส
27. เด็กชายธเนศพล พิลึก
28. นายดรัณชรัม จันทร์รักษ์
29. นางสาวอรอนงค์ นนทจันทร์
30. นางโสภาพรรณ์. คำบุญชู
31. นายสมชาติ คำบุญชู
32. นางสาวลัดดาวัลย์ วิวัฒน์พงษ์ พร้อมครอบครัว
33. นางสาวอรพิณ บุญญานุสนธิ์
34. นางสาวกัลยา เจตปรียากูล
35. สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร
36. นางสาวพัสราภรณ์ รักงาม
37. นายพิษณุ ศรีคชไกร
38.
39. แแแแ
40. นาย เกียรติยศ แย้มมาก
41. นาย เกียรติยศ แย้มมาก
42. นาย เกียรติยศ แย้มมาก
43. นาย เกียรติยศ แย้มมาก
44. นายวัชระ พองพรหม
45. นายศักนรินทร์ ถิ่นสพุง
46. นางสาวลัดดาวัลย์ วิวัฒน์พงษ์
47.
48. นายอัศฎา บุญเพ็ง
49. หฤทัยชนก บัวสาย
50. นายปฐมพงศ์ เม้าพานิช
51. นางสุพรรษา เม้าพานิช
52. เด็กหญิงรินรดี เม้าพานิช
53. เด็กชายปรินวิช เม้าพานิช
54. เฌอเอม
55.
56. นายมานิต สิริหล้า
57.
58.
59.
60. นางสาวยุภาวรรณ คามะดา และครอบครัว
61.
62.
63. นางสาววชิรญาณ์ แสนบุ่งค้อ
64. นางสาวนภาพร จินบุญเหล็ก
65. ด. ช
66. นางสาวน้ำเงิน กุลาศรี
67.
68.
69. ธีรปกรณ์ พิชิตสงคราม
70.
71. นางสาวจิราภรณ์ เกษร
72.
73. นายหนึ่งธิดา ขันธ์แก้ว
74. นางสาวพรนภา บุญทา
75. นายสุรชัย นะหุตานนท์
76.
77.
78. นางสาววรรดี สังข์แก้ว
79. นายสรายุทธ. คาน
80.
81.
82.
83. k
84. Thasanaphun Sinlapong
85. นายสิทธิโชค จันทวัน
86. พีรยา ฝ่าผล
87. ด.ช.รัฐพล ภาวุธ
88. ด.ญ.พลอยชมภู ภาวุธ
89. ด.ญ.พลอยไพลิน ภาวุธ
90. นายจำลอง วงค์ทะ
91. นางทองมาก วงค์ทะ
92. นายอินทร์ ภาวุธ
93. นางหนูทัด ภาวุธ
94. นางสาวยิ่งลักษณ์ คำศิริรักษ์
95. นางสาวจริยา ภู่พุดตาล
96. นางวงศ์เพชร บุญโท
97. ด.ช. พศวัต มอนลี
98. นางหนึ่งฤทัย ทาราศรี
99.
100.
101.
102.